Molitva, Bože dođi i spasi nas

radiosrichinmoy.org

Da li ćeš me čekati,
Moj Gospode?

Da li ćeš plakati za mnom,
Dete Moje?

srichinmoysongs.org

Video: Šri Činmoj govori o molitvi i meditaciji Vimeo Vasudeva Server

Tokom TV intervjua sa Očem Tomom u Annam Brahma restoranu u Njujorku i tokom predavanja u Oslu, Šri Činmoj objašnjava značenje molitve i meditacije, kao i sličnosti i razlike između njih. Ceo intervju možete pročitati na našem jeziku i na engleskom u nezvaničnom zapisu objavljenom u ovom članku.

BESPLATNI KURSEVI MEDITACIJE


Nezvanični zapis intervjua prevedan na naš jezik:

DEO #1

Pitanje: Kada bi neko želeo da se pribiži Bogu i kada bi oni želeli da se u većoj meri posvete molitvi i duhovnosti, kako biste ih vodili?

Šri Činmoj: Da, rekao bih im da učine dve stvari, da se mole i takođe da meditiraju. Kada se mole, moraju da imaju na umu da se obraćaju svom Nebeskom Ocu. A kad meditiraju, treba da osete da se Nebeski Otac obraća njima i da je potrebno da Ga saslušaju. To je razgovor. Vi i ja sada razgovaramo i ako jedan od nas ne progovori, onda onaj drugi ne može ništa da učini. Između mene i Vas mora da postoji stalna komunikacija, baš kao i između tragaoca i Boga. Mora da postoji stalna komunikacija.

Zato, kada tragalac ima nešto da kaže, on mora da se moli, a kada treba nešto da nauči, mora da meditira. Kada se molim sklopljenih ruku, ja prizivam, uspinjem se, kao kad se penjem uz merdevine. Uspinjem se da budem kraj Stopala mog Gospoda Svevišnjeg. Uspinjem se, uspinjem se i dostižem određeni nivo svesti. Tamo vidim mog Voljenog Svevišnjeg. Tamo ću dotaći Njegova Stopala i biti kraj Njegovih Stopala. A kad meditiram, postaću smiren i tih. Tada će On da se spusti u mene. Spustiće se, sići će u moje srce i daće mi poruku, a ja ću pokušati da sprovedem tu poruku u delo.

DEO #2

Pitanje: Možete li da mi objasnite razliku između molitve i meditacije?

Šri Činmoj: Molitva može da postigne sve. Meditacija takođe može da postigne sve. Samo, kada se molimo ponekad osećamo da smo potpuno bespomoćni. Mi se molimo, molimo se potpuno bespomoćno: Bože, dođi i spasi nas, spasi nas. To je naše osećanje da smo sasvim bespomoćni, da će u Božije ime neko da dođe i da nam pomogne. Ali meditacija čini da osetimo da postoji Neko koga već poznajemo, ko će priskočiti u pomoć. To je moj Otac, Večni Otac.

Ali, kada se molimo mi osećamo da smo kao prosjak na ulici koji kuca na nečija vrata. Tada, ako je osoba koja je unutra dovoljno ljubazna, otvoriće vrata i daće nam ono što nam je potrebno. Ali kada meditiramo, osećamo se drugačije. Osećamo da nam ceo svet pripada: svi i svako. Zato kucamo na vrata, a Neko ko je naš Otac, ko je tamo, otvara vrata. Uvereni smo da je Osoba čija nam je pomoć potrebna naš Prijatelj, ta osoba je naš Otac. Ali, kada se molimo, mi samo osećamo će Neko doći sa velike Visine da vidi i oseti naše srce koje krvari.

Dakle, meditacija ima prednost jer osećamo da nam je Osoba kojoj se molimo poznata. Mi smo je poznavali i poznajemo je, Ona je naš večni Otac. U molitvi takođe osećamo da je Bog Otac naš Prijatelj, ali kada se molimo nismo sigurni da li će On doći i ispuniti našu želju ili težnju. Međutim kada meditiramo, u životu imamo više samopouzdanja jer smo već uspostavili osećanje bliskosti – da je to naš Otac, da On mora da dođe. U izvesnoj meri smo sigurni da će Otac da nas sasluša.

Koliko samo puta moramo da Ga preklinjemo pošto je On naš Otac! Molitva ne poseduje uverenost, ona se ponaša kao neki prosjak i zato ćemo možda dugo kucati na Nečija vrata. Nema garancije da će Osoba koja je unutra otvoriti vrata. Ali kada meditiramo, imamo određenu unutrašnju uverenost da je On, koga dobro poznajemo, tu. Pojaviće se i otvoriće vrata. A opet, kada se molimo, mi se uspinjemo da vidimo Božija Stopala i da svo vreme budemo kraj Njegovih Stopala. Ali kada meditiramo, mi spuštamo Boga, spuštamo Ga dole.

Meditiramo – nalik na papirnatog zmaja koga smo pustili, on se uspinje naviše, naviše, tada možete da ga povučete dole. Stoga, kada meditiramo mi spuštamo Boga, spuštamo Ga u svoje srce i kažemo: Sada Ti možeš da upotrebiš nas. Mi smo u neznanju. Molitva je odlazak naviše da vidimo Stopala Božija, a meditacija je spuštanje Božijeg Oko Samilosti i Božijih Stopala Oproštaja – spuštanje. Dakle, jedna se uspinje da bi videla – druga se uspinje da bi spustila.

Pitanje: Da li je onda greška što zapravo nešto tražimo u molitvi, umesto da samo komuniciramo?

Šri Činmoj: Ne, to nije greška – ukoliko se molite za nešto dobro, to nije greška. Vidite, moj um me uznemirava. Moj um je pun sumnje, nepoverenja, ljutnje itd. Zato, ako se molim Bogu: Molim Te, molim Te, o Gospode, molim Te otkloni moju sumnju, moje nepoverenje, moju anksioznost, brigu i tako mnogo negativnih sila, to je dobro. A opet, ako se molite Bogu da vam da deset kuća, dvadeset automobila, to nije dobro, to je grabljenje u posed.

Ovde, ako se molim Bogu kada Bog siđe sa Njegovom Samilošću, kada me On prosvetli, stvari koje tražim pošto je moj sumnjičavi um stvorio toliko problema za mene (moj um koji podozreva), Bog je i toga razloga svo vreme spreman da nam pomogne ukoliko tražimo, ako se molimo za nešto dobro. Ali, moramo da znamo kakva je to vrsta molitve: da Bog dođe i otkloni moj strah, moju sumnju i anksioznost ili se molim za svoj materijalni uspeh.

Hristove reči

Mnogi su zvani,
Ali je malo
Izabranih.

Jevanđelje po Mateji 22:14

radiosrichinmoy.com    note pesme

PRIJAVITE SE NA BESPLATAN KURS MEDITACIJE

DEO #3

Šri Činmoj: Ako se oni zajedno mole, ako je to moguće, ako se mole zajedno to će biti delotvornije. Ali, ako nisu u stanju, šta da se radi. Ako možete zajedno da meditirate, imaćete bolje rezultate. A opet, neki ljudi misle da čim ugledaju nekog drugog, njihova inspiracija nestane, nestane težnja. Ali idealno je da meditiraju zajedno, da se što je češće moguće mole zajedno, jer je to zajednički rad. Dobro je da se zajednički rad obavlja što češće moguće.

ČETVRTI DEO

Šri Činmoj: I kažem, kada se molite Bogu, odvija se razgovor. Kada se ovako molite Bogu (sklopljenih ruku), osetite smesta da je Bog ovde (iznad glave), malo iznad ili Bog zna koliko visoko, ali On sluša naše molitve: Bože, daj nam to. A onda opet, kada meditiramo, tada ne osećamo da On postoji tamo (gore), nego ovde (u srcu). Znači, postoje dva načina. Kada ja sada govorim sa vama, pre par sekundi ste vi pričali sa mnom. Tako, kada se molimo osećamo da je On iznad, da On sluša, da sluša to što govorim, što imam da kažem, a kada meditiram osećam da mi On govori: Učini ovo, učini ovo. Nemoj to da radiš, učini ovo. On mi govori šta da radim.

Dakle, ako uzmete Boga, ako osećate da je Bog upravo ovde u vama (u srcu), onda možete beskonačno da razgovarate. Ali, naš um nam kaže da je Bog tamo (gore), na nekom drugom mestu iznad. Zato, da bismo uverili svoj um, mi osećamo da treba da se molimo tamo, da nas Bog sasluša. Ali, sa druge strane, ako možete da prevaziđete um, ako živimo ovde (u srcu), onda se naš razgovor unutar srca odvija neprekidno, neumorno.

Moj San Kosmičkih Razmera

Oče, o Oče,
Šta činiš ovde, u mome srcu?

“Ja sanjam,
Moj San kosmičkih razmera.”

radiosrichinmoy.org       note pesme


Nazvanični zapis intervjua na engleskom jeziku

PART 1

Question: If someone wanted to get closer to God, and they wanted to be more prayerful and more spiritual, how would you lead them?

Sri Chinmoy: Yes, I would tell them to do two things, to pray and also to meditate. When they pray, they have to remember that they are talking to their Havenly Father. And when they are meditating, they have to feel that Havenly Father is talking to them and they have to obey. It is a conversation. Now we two are talking and if one person remains silent, then the other person cannot do anything. There should be constant communication between you and me like between the seeker and God, there shoud be a constant communication.

So when the seeker has to say something, he has to pray and when he has to learn something, he has to meditate. When I pray with my folded hands, I am invoking, I am going up like climbing up a ladder. I am going up to be at the Feet of my Lord Supreme. I’m climbing up, climbing up, and I reach a certain state of consciousness. There, I will see my Beloved Supreme. There I’ll touch His Feet and be at His Feet. And when I meditate, I’ll become calm and quiet. Then He will descend into me. He will climb down, descending to my heart, and then He will give me the message and I will try to execute it.

PART 2:

Question: Can you tell me the difference between prayer and meditation?

Sri Chinmoy: Prayer can accomplish everything. Meditation also can accomplish everything. But when we pray, sometimes we feel we are totally helpelss. We are praying, praying absolutely helpless, God, come and save us, save us. This is our feeling, like we are utterly helpless. Somebody in the name of God will come and help us out. But meditation makes us feel that there is Someone whom we know, who will come to our rescue. He is my Father, Eternal Father.

But when we pray, we feel that we are in the street, a beggar, and knocking at somebody’s door. Then, if the person in there is kind enough, he will open the door and give us what we need. But when we meditate, we have a different feeling. We feel the whole world belongs to us, each and everybody. So we knock at the door, and Somebody, who is our Father, who is there, then opens. We have the confidence that the Person whose help we need is our Friend, is our Father. But when we pray only we feel that Somebody far Above will come to see our bleeding heart, and will feel.

So meditation has the advantage to feel that the Person we are praying to is familiar with us. We knew Him, we know Him, He is our eternal Friend. Prayer also feels that God the Father is our Friend, but when we pray, we are not certain that He will come and fulfil our desire or aspiration. But when we meditate, we have more certainty in our life, because we have already established the feeling of familiarity, that He is our Father, He has to come. We have some confidence that Father will listen to me.

How many times we have to beg Him, since He is my Father. Prayer does not have the certainty…prayer acts like a beggar. So we may knock at somebody’s door for a long time, there is no guarantee that He will, the Person inside, open that door. But when we meditate, we have some inner assurance that He is there who is very familiar. He will come and open that door. And again, when we pray, we go up, to see the Feet of God. But when we meditate… so we pray, our goal is to go and see, and touch the Feet of God and be at His Feet all the time. But when we meditate, we bring Him, we bring Him down.

We meditate. It is like a kite. When you release it, it goes up, up. Then you can bring it down. So when we meditate, we bring Him, we bring Him down into our heart and we say, Now You utilize us. We are ignorant. Prayer is going up to see the Feet of God, and meditation is to bring down the Compassion-Eye and the Forgiveness-Feet of God, to bring down. So one goes up to see, another goes up to bring down.

Question: Is it a mistake than that in prayer we are really asking for something, rather than just communicating?

Sri Chinmoy: No, that is not a mistake, but if you pray for something good, it is not a mistake. I have, see, my mind is bothering me. My mind is full of doubt, suspicion, anger and so forth. So if I pray to God, Please, please, o Lord, please remove my doubt, suspicion, anxiety, worry and so many negative forces, this is not good. But again, if you pray to God to give me ten houses, twenty cars, that is bad, that is possession.

Here something, if I pray to God, if He comes down with His Compassion, if He illumines me, the things that I am asking, because my doubting mind has created so many problems for me, my suspicios mind. So God is all the time ready to help us, if we are asking, praying for something good. But we have to know what kind of prayer it is. For God to come and remove my fear, doubt, anxiety, or I am praying for my material success.

PART 3:

Sri Chinmoy: If they pray together, if it is possible, if they pray together it will be more effective. But if they cannot, what can you do. If you can meditate together, you can get better results. And again, some people think that as soon as they see somebody else, their inspiration dissapears, aspiration dissapears. But the ideal thing is to meditate together, as often as possible pray together, because it is a collective work. Collective work is good to do as often as possible.

PART 4:

Sri Chinmoy: And I say, if you pray to God, a conversation is going on. When you pray to God like this (with folded hands), immediately feel that God is here (above the head), a little above or God knows how high He is, but He is listening to our prayers, God, give us this. And then again, when you meditate, at that time we feel His existence not there (above), it is here (in the heart). So two ways. When now I am talking to you, a few seconds away you talked to me. So when we pray, we feel that He is Above, He is listening, listening what I am saying, what I have to say, and when I meditate, I feel that He is talking to me, Do this, do this, don’t do it, do this. He is telling me what to do.

So if you can take God, you can have the feeling that he is right inside (in the heart), than you can have an endless talk. But our mind tells us that God is there (above), somewhere else, above. So that’s why to convince the mind, we feel that we should pray there and God is listening to us. But again, if you can go beyond the mind, if we live here (in the heart), then inside the heart our conversation is going on constantly, sleeplessly.